Автор: Сибдей Том

Он алтынҷы хаалағ. Поэт паза Хайҷы.

Эк, йастраҷах, хал медиа-романның Пар тоозылҷаа – полтазы пар толғаанның Хати айландырып, хайҷаа піс индірербіс: Поэт пазох хулахха сығдырааснаң Хайҷы хылиин туғлатырча сур ааснаң: — Тӧртебезер кил пар-ал, айтызарға! Чыллар чылды, сӧс кибірін тударға Синнең пасха пірдеезі сыданмаадағ! Анаң, итсе, хабарах пар, кӱлееттіг – Хан Тигір синҷе парызы ӧзектіг! … Хайҷы читті, Тӧртебеде чазанды, Поэтнең…

Прочитать статью целиком

Он пизінҷі хаалағ. Хан Тигірнің тӧстегліг чозахтары

Кіріс аазы Амды, чізе, пурунғызы арали, Артығын хаап, пуртағынаң озали, Арнал пасталча ӧӧнінің ӧзені – Ах Тигірнең, иң пӧзіктең кӧргели, Таптал парча сын аазының кӧглері, Тахпах узынаң салылча тӧстері: Он санына піс кибірли артчабыс, От азыхха Сын чазыдын салчабыс: Тадар пічиинең сиипчебіс Сынны, Тадар ізиинең кӧӧлчебіс Сӧсті! Пастағы чозах. Хан Тигір тоозылбазы. Парчаны пар тізе…

Прочитать статью целиком

Он тӧртінҷі хаалағ. Худайнаң алғым чоохтазығ

Хан Тигірні кӱсче Поэт чӱреенең, Худай алнын кӧрбеен кізі тӧрееннең, Че адынаң толғап чир пулуңнарын Ӱлгӱ салчадыр чазыхтығ чоннарға: Полғаны ла постин адап таптанча, Полғаны ла постинынаң ахтанча Чарир-чарабас алығынын ноолар, Чарғы салчадыр, Кӧрінместің хоозын, Сырнаң полбаза, сағыснаң чахтапча, Пасхаларны ил хорғыснаң улапча! Поэт артии, сын халынның хулы, Амды хал позынаң Худайның чуртынзар Чиде салды……

Прочитать статью целиком

Он ӱзiнҷi хаалағ. Ухаанҷы Ванганаң чоохтазығ.

*** Че, аарлығ син Кидеркiлiг кiзi! Ӏскеркiнiң сын чазыдын тайнап, Хан Тигiрнiң чозахтарын хапхлап, Арса, оңнадың чарыхтың iзiн: Иң пӧзiктiг тӧстеглер айныдын! Арса, амды пiлчезiң чылтыс чӧриин, — Ноға парчан кӱннерiҷектер оды Толғалызып, салчадыр ызых кӧӧзiн?.. Амды, тiзең, Поэт пазох тимненче — Пазохтаң на ил алыпнаң сӱмненiп, Чон аазында ухаанҷылы артиинзар Хыйт чорығын харах чохсар…

Прочитать статью целиком

Он iкiнҷi хаалағ — наукаҷа кибелістіг трактат

Пыром таста, илбектiг Леонардо! Амды пазох кирилицаа кiрчем, Амды пазох кибелнiң ус-пас чоғын, Пiрге пiр сарып, ағылын китеп, Сағаа сыйли ухаанҷылымның сооғын, Киречiлепчем сӧзiмнiң ызиин: Мыннаң мындар часчабын чурухтарны Тадар Ханның (амды сағаа адим!) Чылхазын алып, сағызын чазапчам — Хан Тигiрнiң чозахтарын хаптапчам Кибелiстiг трактат теен кибеллерде. Пiлерзiң син Сын сағыс истiглерiн, Сизерзiң тадар халығы…

Прочитать статью целиком

Tadar hıyğı halih (on pîrîncî haalağ)

Paza pastağ izeb tının timneenge Alnım ala amohtañ tîlbîren salim — İlbektîg hoosçılar mağaa ınçiin salbazın, Artıh çayaaçızın hoptanığlap çörbeezîn: (2170) Tibes, Poet sır hoosçıdañ ırah, I-ramacah kidennîgler sır öön Sürtklep ol oñnabaan!.. Îdi pos köön, Han Tigîrde mögî çılhalığ ıın Amdı za yambtar poza paan tartçam, Olarına pu… timîr miis îziin Aralap, çazıg kodtarnañ…

Прочитать статью целиком

Onıncı haalağ: latinge kîrgenî

*** O Leonardo! Kildîm min, çittîm min! Töreen sinîñ çirîñnîñ izîn istep, Pağda turğan at çîli pozıp ilge (1860) Poza pağnañ ozıp ashırımnañ kilim! Sağaa kirek çoğıl hatanıp hati Latin pîdîrlerin sığarıp ulirğa: Körder-al! Sibdeyek hıyğazın alça — Ashırı hıyğızın çayaanğa salça! Tapsağlar izerîzîn çuupça îsker! Çe çonım kösterînîñ çarii hatpaan Pu daa çi romanğa…

Прочитать статью целиком

«Божественная комедия» и «Ковчег Тенгри»: корреляции романа и медиа-романа

Перевод И. Н. Голенищева-Кутузова и Е. М. Солоновича К Кангранде делла Скала Благородному и победоносному господину, господину Кангранде делла Скала, наместнику священнейшей власти кесаря в граде Вероне и в городе Виченца1,- преданнейший ему Данте Алигьери, флорентиец родом, но не нравами, желает долгих лет счастливой жизни, а имени его — постоянного преумножения славы. Воздаваемая Вашему великолепию…

Прочитать статью целиком

Тоғызынҷы хаалағ

*** Кӧрдек, Леонардо! Мин дее Ӱтеертініп ойнаҷах синінде Ноо даа кибелізімні іскердең Чазарым кидер… Олғанахтар ам Чуғаҷах сиирліг компьютерні ходырып, Ызых па, узах па чон сизігін Таңмалап тапсағларны підір аймаанаң Сиглепче Хан Тигір чозахтары изін! Кирек полза… парчан даа игірнің Суртлаа-пазығлары киптелгенін Тохар даа турғызып, толғалдырып, Тимір миисче сӱрер… хайдар даа! Че ноо кирек мағаа,…

Прочитать статью целиком

Леонардо да Винчи

Поэт и Леонардо да Винчи (план идеи)

Идея главы «Поэт и Леонардо да Винчи»: показать, что поэт почитает художника, но… труды художника Леонардо со временем поблекли в прямом смысле: краски стёрлись, объект испорчен реставраторами. Поэт говорит, что слова Поэта со временем также могут стереться и потерять смыслы, и, тем не менее, они сохраняют чистоту духа времени именно так, как было во время…

Прочитать статью целиком