Месяц: Февраль 2018

Читiнҷi хаалағ

Поэт паза Хомысчы. «Андағ чiзе… — чӱрексiндi сӧсчi, — Хылларның тiтiрезiнде кӧгҷi, Хан Тигiр туйухтарынҷа ойлаанос: Кӧрген-кӧрбеен хал сағыстың тызын Сығар сала, чағ-чааным чылытча – (810) Ӧкерiнең хыл яңы хайлапча!» Тӱрчезiнең салаалар чӱгӱрии, Аттар тiнiн холда тутхан чiли, Тохтабызып, ил чорығын хахтаан; Ил Пас, тiзең, тызы пирбеен суриин Поэттiң харах кӧрiзiн ӱтеп, Холларның тамыр ағынын…

Прочитать статью целиком

Алтынҷы хаалағ

Поэт паза Хомысчы. Иртче кӱннер, айларға хубулчадып, Чыл даа асхалахтаң хыйғы килдi пазох, Олох хылҷии – хыйғаны, таң пылазып, — Амды кӧг тӧзiне Ис сууҷах тартынча: Хан Тигiр пулуңнарын ибiр килiп, Хусхун чiли ханадын хахтанча, Чӧскiн iзiн хыл хомызынҷа чоостап, Салаалар азырын тартып, iргек сиртiп, (720) Хыйтлаах кӧглернi оох сӧстернең хоостап, Тикпенi сегiрте хыллар ӱнiн…

Прочитать статью целиком

Пизiнҷi хаалағ

Хайҷы паза Поэт Испеен ниме истіп алдым ! Кӧрбеен ниме кӧріп алдым ! Ис сууҷахтыӊ чар сол саринда, Тӧртебе теен тағ хыр пазында (350) Чайаан салған ӱлӱс хоостыра Тоғас партыр ікі алып, таӊ… «Истер кізее ікі чоох полбас, Кӧрер кізее артых хоос полбас !» , — Молҷана мында киртіске алчам, Хахтана мин айтысха салчам, —…

Прочитать статью целиком

Тӧртiнҷi хаалағ

Хайҷы паза Поэт — айтыс алны. Амды сын чоохтың азығын хахтап, Пурунғылар хуйағын хыймырадып, Хайда полза ээн-аастазын сулғап, Пастапчабыс чозахти айтыс чоох! Кемнiң ырых арали салылғаны хоох Чуға полза, мынаң мындар парбаңар: Хайҷы чайаачы алыбы-тӱменi Паза пiрсi илбеенең сығызар! Талбах чӱрек кiстеенiн тығырар, Чара тартар! Хайда полза – чуғар: (310) Хала парзар иб ээлiг чалғызааннаң…

Прочитать статью целиком

Ӱзiнҷi хаалағ

Ӧӧн сурығның узарадылғаны Iзе, тӱктенерге, сӧс поохтадып, Кем дее полар! Кем дее пiлер кибеллеп, (170) Уум-аам аразында хырт ямбты-даа изерлеп, Чазап, сӱрерге жанр полталарынҷа – Пiрее сӧс вуз-тығ ползын киизiне сулғап: Анда профессор Карпов пiске чоохтир Хайди глагол, тiллернiң чоохтағларында, Сӧстер хаталызын пиктеп, иң соон тудар, — Кибелiсчее — тузаланҷаа анда! Пiстi, тiзең, роман iстегҷiлерiн…

Прочитать статью целиком

Ӏкiнҷi хаалағ

Ӧӧн сурығ… «Роман сылтаа нимее полҷаң?» — ноғааҷах Пiрее туста, арса, сурастыриин салар, — Хыйғааҷағас оңарар: пу тиктең нимес! «Роман полтазында — амғы нымах хуйағы! – (110) Ол сизiнер, — че… чиит улус оңмас, Изере чiзiле килчеткен пiдiрлер унағын; Анаң, чiзе… олаңай ла арғаас тӱгi Пил-оорха сыртыларынҷа тараан: «Кемге кирек кибел улуғсырхозы?» — Хыйа тастир…

Прочитать статью целиком

Пастағы хаалағ

Мынаң мындар строкалар чӱгӱртерде Пичелде дее нимес, че сағысха тӱсчем: Парчан чонны хати ӱрӱктірерде Илбектіг Дантені сала хостас чӧрчем — Ӱзерли чол чӧлленген хобылларда Тадар табан хуйағын ма кӧрче ? (60) Илбек Баин Пурунғызы чылларда, Пос позына ызых хуйах кӧр чӧріп, Кибелістіг романын пик чазирда Тӱгдӱр хазах поэтке хул даа полып, Тимде полған тадар сӧстернің…

Прочитать статью целиком

Хан Тигiр чоллама чӧрiстiг, кӧрҷең харахтығ, исчең хулахтығ кӱре-тыннығ тадар чонына чайала парчатхан кибелiстiг пастағы медиа-роман

Кiрiс Чӱрек хылииның ағынын піле тура, Тадар табан кибеліс ипти салып, Сӧстең сӧске артығынаң хысти саба, Пурунғылар хыйғаларын аданып па, Амдығының алаамдырын хати ала, Пастабысты, илбектіглерге кӧгізіп, Пос посха ӱтертістіг роман. Тадар чонның амдығызының кӧбізі Хакас тілнең посты хуйахтанмаан — (10) Килкім саннығ чоннарына хостана, Пос тілін саңайынаң ундаан. Хайзы, тізең, кемге полза хоптана, Пыролап,…

Прочитать статью целиком