Месяц: Сентябрь 2021

Он алтынҷы хаалағ. Поэт паза Хайҷы.

Эк, йастраҷах, хал медиа-романның Пар тоозылҷаа – полтазы пар толғаанның Хати айландырып, хайҷаа піс индірербіс: Поэт пазох хулахха сығдырааснаң Хайҷы хылиин туғлатырча сур ааснаң: — Тӧртебезер кил пар-ал, айтызарға! Чыллар чылды, сӧс кибірін тударға Синнең пасха пірдеезі сыданмаадағ! Анаң, итсе, хабарах пар, кӱлееттіг – Хан Тигір синҷе парызы ӧзектіг! … Хайҷы читті, Тӧртебеде чазанды, Поэтнең…

Прочитать статью целиком

Он пизінҷі хаалағ. Хан Тигірнің тӧстегліг чозахтары

Кіріс аазы Амды, чізе, пурунғызы арали, Артығын хаап, пуртағынаң озали, Арнал пасталча ӧӧнінің ӧзені – Ах Тигірнең, иң пӧзіктең кӧргели, Таптал парча сын аазының кӧглері, Тахпах узынаң салылча тӧстері: Он санына піс кибірли артчабыс, От азыхха Сын чазыдын салчабыс: Тадар пічиинең сиипчебіс Сынны, Тадар ізиинең кӧӧлчебіс Сӧсті! Пастағы чозах. Хан Тигір тоозылбазы. Парчаны пар тізе…

Прочитать статью целиком

Он тӧртінҷі хаалағ. Худайнаң алғым чоохтазығ

Хан Тигірні кӱсче Поэт чӱреенең, Худай алнын кӧрбеен кізі тӧрееннең, Че адынаң толғап чир пулуңнарын Ӱлгӱ салчадыр чазыхтығ чоннарға: Полғаны ла постин адап таптанча, Полғаны ла постинынаң ахтанча Чарир-чарабас алығынын ноолар, Чарғы салчадыр, Кӧрінместің хоозын, Сырнаң полбаза, сағыснаң чахтапча, Пасхаларны ил хорғыснаң улапча! Поэт артии, сын халынның хулы, Амды хал позынаң Худайның чуртынзар Чиде салды……

Прочитать статью целиком

Он ӱзiнҷi хаалағ. Ухаанҷы Ванганаң чоохтазығ.

*** Че, аарлығ син Кидеркiлiг кiзi! Ӏскеркiнiң сын чазыдын тайнап, Хан Тигiрнiң чозахтарын хапхлап, Арса, оңнадың чарыхтың iзiн: Иң пӧзiктiг тӧстеглер айныдын! Арса, амды пiлчезiң чылтыс чӧриин, — Ноға парчан кӱннерiҷектер оды Толғалызып, салчадыр ызых кӧӧзiн?.. Амды, тiзең, Поэт пазох тимненче — Пазохтаң на ил алыпнаң сӱмненiп, Чон аазында ухаанҷылы артиинзар Хыйт чорығын харах чохсар…

Прочитать статью целиком

Он iкiнҷi хаалағ — наукаҷа кибелістіг трактат

Пыром таста, илбектiг Леонардо! Амды пазох кирилицаа кiрчем, Амды пазох кибелнiң ус-пас чоғын, Пiрге пiр сарып, ағылын китеп, Сағаа сыйли ухаанҷылымның сооғын, Киречiлепчем сӧзiмнiң ызиин: Мыннаң мындар часчабын чурухтарны Тадар Ханның (амды сағаа адим!) Чылхазын алып, сағызын чазапчам — Хан Тигiрнiң чозахтарын хаптапчам Кибелiстiг трактат теен кибеллерде. Пiлерзiң син Сын сағыс истiглерiн, Сизерзiң тадар халығы…

Прочитать статью целиком