Он пизінҷі хаалағ. Хан Тигірнің тӧстегліг чозахтары

Кіріс аазы

Амды, чізе, пурунғызы арали,
Артығын хаап, пуртағынаң озали,
Арнал пасталча ӧӧнінің ӧзені –
Ах Тигірнең, иң пӧзіктең кӧргели,

Таптал парча сын аазының кӧглері,
Тахпах узынаң салылча тӧстері:
Он санына піс кибірли артчабыс,
От азыхха Сын чазыдын салчабыс:

Тадар пічиинең сиипчебіс Сынны,
Тадар ізиинең кӧӧлчебіс Сӧсті!

Пастағы чозах. Хан Тигір тоозылбазы.

Парчаны пар тізе адалчатхан Хан Тигір
Парчанда парынаң ол тоозылбастағ тидір!
Парчаны тоозылбас солалча Мӧгі адынаң,
Пар теені пазынаң синел полбас азаанға.

Кӧргені кӧӧп киле адалчадыр Ил Тиңіс,
Кӧрген-кӧрбеенінең ол пӧлілістіг, игір,
Кӧп сағыс парынаң сын аазынаң адаанға
Кӧрбес сӧлел килче: Ил Хоолай, Хатығласха.

Піл амды: Хан Тигір чалғызаан на!
Че пӧлілче ікі чардых адаанға!

Ӏкінҷі чозах. Хоолай чурухтары.

Парчаны пар полған ил Хоолайны адирбыс,
Парчанны тоозылбас хыринаң урухтирбыс:
Синнегли салылған ӱс санынаң пасхазын
Сын хабыс сарыпха ӱс танығ хондырарбыс:

Алны пар соонына пастағызын санирбыс,
Алнызы тоғырхаа ікі хылчиин китирбіс,
Устанып пӧзіксер ӱс тоғырын адирбыс,
Уғзап ил Хоолайның таппассың хатығ изін!

Піл амды: Ил Хоолай хатии чоғыл,
Хырығ тартып, алты хыринда хоол ил!

Ӱзінҷізі. Хатығластың пілдіріглері.

Хатығ сын парынаң адалған Хатығластың
Хатии пар пӧлілче пазох ӱстіг адасха:
Хатығ оох-теек, оох-теек пірігістернең,
Хаталчадыр парчаны пар теен тееліснең.

Хатығның ағынын, оох-теектернің ил теезін,
Хатығ хуйағынаң Ӏткіс тіп кӱс адирбыс.
Хаталып-хадыллап оох-теек іткіс кӱстерінең —
Хатығлас адынаң парчанын ам сисчебіс.

Піл амды: оох-теек – Хатығлас пары,
Ӏткіс кӱзінең теелізізіп, аарлығ!

Тӧртінҷізі. Ӏткіс кӱзі.

Хан Тигірнің парчан пар чылтыстарының
Хапхлаза-хағысхан сылтаанда, чорыхтарында,
Ӏткіс кӱзін адапчабыс иң ӧӧнінге,
Ӏдіп-кӱзеп, галактикалар сӧлініп,

Пар чорығынаң ибіркіҷе хоолап тур,
Пар позынаң ах чарыхтарны хоостап тур.
Ӏткіс кӱзі хайнатча пар «хазанны»,
Ӏдіп-кӱзеп, оох-теектернең сананып!

Піл амды: Ӏткіс кӱзі артығынаң
Хан Тигірнің пӱтче парчан чылхызы!

Пизінҷі. Хан Тигір тӧрібеені.

Тӧреен тізе, кізі тӧреені пар осхас,
Тӧрел кӧрзе, Хан Тигірдинде тозылбас:
Ада тізе, пастағҷызында чоғыл,
Адап килзе, іҷе осхастаң чоғыл!

Хан Тигірнің пір ле пар чозах ады,
Хан сабыста Мӧгінің не сын аазы —
Пасталғанын пурнап адап полбассар,
Пар соонына хузуруғын таппассар!

Піл амды: Хан Тигір тӧреен чоғыл!
Мӧгі тізе, ол ла Сын пола одыр!

Алтынҷы чозах. Хан Тигірде чуртас аймағы.

Чуртас аймағын салылған чир оохта
Чудап-мӧтеп санап сыхса пір оостап,
Чуллары аның кӧрімніг кӧп хоостығ,
Чухтары-саны корінмес кӧп хоохтығ!

Ӏдӧк кӧптелче миистіглер хыйғазы,
Ӏдӧк кӧглелче чанығлығ кӧп аастаң,
Хан Тигірнің хазанында ойнағли,
Хан тоозылбас хыйғалар пар хурчағли.

Піл амды: Хан Тигірнің хыйғазы —
Ил тоозылбастағ халыхтар аймағы!

Читінҷі чозах. Хан Тигірҷе чорыхчылар.

Хаҷан полза, кізі пілер ил изін,
Хан Тигірде парчанының ис-тизиин,
«Худай» солалған аалҷыдаң чӧрерлер,
«Худай» адалған кӧрімнең кӱзерлер

Пізӧк чіли сағам пӱлестіг сағыстығ
Пізеп-чуллап істезербіс кӱн чарыхты:
Хайда полза, чайап салар ӱренін,
Хайдағ полза, чоллап салар ӧзенін!

Піл амды: Хан Тигірнің — кӧп чолы,
Ӱрен салар кізі — чирлерҷе тоолағ!

Сигізінҷі чозах. Хан Тигірде пар Сіліглес сағыс чозахтары.

Хан Тигірде пар сағыс чозахтары,
Хан паарынаң сыххан ил артыхтары
Хан Тигірҷе пӱт парған ағыл ағынын
Хайхадып, салыпча иң пӧзікти хуйағын!

Хайҷының адына чирде ол танығ сарылча,
Хайҷының сағызы чапсығына хай салыпча:
Хайхас артии Сіліг тіп ноолған кӧгіне
Хахталчадыр иң позік сағыс азығы!

Піл амды: Хан Тигір сіліглеенінең
Чозахталча, хыйға тутча Сӧс ээзінең!

Тоғызынҷы чозах. Піліс чозағы.

Хаҷан полза піліс хазаны тоозылар,
Хағас чітсе, пічік хахпаны позыдар
Хул хобырған чут сағыстар чобаан,
Хал аазынаң палғал парар сын паа!

Чылха кірзе, піліс хахпазы хағылар,
Чыллар пӱлес сағбазы анда тозылар.
Кізі сизер сынның иң толдыразын!
Кізее пирер Хан Тигір тоо холлазын!

Піл амды: Хан Тигірнің ызиин
Піліс чазар парчанны чазырбин!

Онынҷы чозах. Улуғлас чозағы — Чайаачылар.

Хан Тигірҷе чӧреек пар улустарҷа
Хаҷан полза піс аалирбыс кӧп танызып!
Чылтыс аймағы санын санап чӧріп,
Чылхабыс чанын чазырхада кӧріп,

Артых хылиибыс чаныбыс узын
Артых «кимелер» чазыт НЛО-наң
Хайхадып піс полбаспыс артых нооны,
Хайлап-сӧстеп аптирбыс изі одын!

Піл амды: хайлап, Чайазаң артыхти, —
Хан Тигірде иң пӧзік ызыхти!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.


доступен плагин ATs Privacy Policy ©